Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí logistics của các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Bài viết nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí logistics của các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn. Thông qua khảo sát 115 doanh nghiệp vận tải đang kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn từ tháng 7-10/2021, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến chi phí logistics của doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn là: Chi phí; Các nguồn lực; Quản lý hàng hóa; Nhận thức của nhân viên; Kiểm soát hàng hóa, bảo hiểm; Thông tin. Trong đó, nhân tố tác động mạnh nhất tới chi phí logistics của doanh...