Tác động của đa dạng hóa thu nhập và rủi ro đến hiệu quả tài chính: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của Đa dạng hóa thu nhập và Rủi ro đến Hiệu quả tài chính (HQTC) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.