Một đóng góp về văn hóa thặng dư sinh thái

Nhân ngày Báo chí Cách mạng, 21-6-2024, cuốn sách về văn hóa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ biên, có tựa đề Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [1], được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật in và phát hành cuối tháng 6-2024, đã ra mắt đông đảo độc giả. Sự kiện lễ giới thiệu sách được tác giả Nhật Minh tường thuật ngay cùng ngày [2].