Đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ kiểm toán nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng là một khái niệm phức tạp và đa diện. Việc nghiên cứu và tìm ra các nhân tố trọng yếu của chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tác động đến sự hài lòng của khách hàng, để nâng cao chất lượng dịch vụ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh hiện nay là rất cần thiết. Bài viết xác định và đề xuất mô hình phản ánh mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập và sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trong...