Xây dựng khung phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam

Ngành cơ khí được xem là “xương sống” đặc biệt cần thiết cho sự phát triển công nghiệp của bất kỳ quốc gia nào. Đối với một nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam, thì ngành cơ khí lại càng đóng vai trò quan trọng. Bài viết cung cấp cơ sở lý luận về năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí, đồng thời chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động...