Triết lý của Nutricare

Với 70% giá trị tăng trưởng đến từ hoạt động đổi mới sáng tạo, Nutricare đầu tư nhiều cho nghiên cứu phát triển, đặt tầm nhìn xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thể chất, cung cấp trọn vẹn “dinh dưỡng vòng đời” cho người Việt Nam.