Báo chí cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói báo chí cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.