Bắc Ninh: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,27%

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.352 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 11.258 tỷ đồng, tăng 2,27% về số doanh nghiệp; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,33 tỷ đồng.